Livsmedelsförsörjning

Livsmedelsförsörjning innebär att man har regelbunden tillgång till säker och näringsrik mat. Om vi vill stå bättre rustade i tider av kris så är det viktigt att vi i vår vanliga vardag efterfrågar mat som producerats i Sverige.  En ökad efterfrågan bidrar till att öka självförsörjningsgraden. Ditt val av mat är alltså viktigt.

Vi äter mer potatisar än vi producerar

Potatisar

I Sverige importerar vi hälften av den mat som vi konsumerar. Vår självförsörjningsgrad av livsmedel har drastiskt minskat sedan 1980 talet, från cirka 75 till 50 procent. I Västerbottens län produceras bara cirka 20 procent av den potatis som vi konsumerar i länet trots att vi har god tillgång till odlingsbar mark och gott om färskt vatten. 

Även om vi skulle öka vår produktion är vi trots det beroende av att importera många insatsvaror såsom proteinfoder, handelsgödsel och diesel vilket gör att en inhemsk livsmedels-produktion kräver att vi inte är avskärmade från omvärlden.

Källa: Jordbruksverket

Vår värdefulla jordbruksmark

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation uppger att jordbruksproduktionen måste öka med 60 procent till år 2050 för att motsvara den kommande efterfrågan. När befolkningen ökar minskar även ytan för försörjning per person. I vissa delar av världen planteras träd på åkermark och andra delar byggs vägar, hus och industrier. Ett av många viktiga arbeten för att nå en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och Agenda 2030 är därför att värna jordbruksmarken.  

Nybygge eller matodling?

Det finns ett nationellt beslut om att Sverige ska producera mer mat, men då behövs också mark för detta. Avvägningarna mot övrig samhällsutveckling kan vara svåra för kommunerna. Men nu finns hjälp att få. På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida hittar du  publikationen Jordbruksmark i fysisk planering.